ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт

Нутгийн захиргаа

Сум багийн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг сум,багийн Засаг дарга нар хөгжүүлдэг.Монгол улсын үндэсний хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1-д “Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны Засаг дарга нь тухайн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Засаг төрийн төлөөлөгч мөн ”гэж тодорхойлжээ.

Сумын удирдалага Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, баг гэсэн шатлалаас бүрдэх ба ИТХ орон тооны 4,ЗДТГ 27,баг 9 ажилтантай бөгөөд Тамгын газар, нутгийн захиргааны зардлыг орон нутгийн төсвөөс,боловсрол,соёл,эрүүл мэндийн байгууллага улсын нэгдсэн төсвөөс, нийгмийн халамжийн ажилтан,татвар, нийгмийн даатгалын ажилтан,төслийн ажилтан зэрэг 7 хүн байгууллагын босоо тогтолцоогоор аймгийнхаа салбараас санхүүждэг.

Зураг №1 Сумын Засаг дарыг Тамгын газрын бүтцийн бүдүүвч

Тус сум нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 9 багтай бөгөөд сумын Засаг даргын тамгын газрын удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *